ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر
  *حکم مراجع تقلید در باب ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر...*

موضوعات مرتبط با تیتر : صیغه دختر بدون اجازه پدر ، عقد موقت بدون اذن
پدر، حکم ازدواج موقت دختر باکره

..


پیرو ارسال سوالات پیاپی به واحد پاسخگویی به سوالات شرعی پایگاه اطلاع
رسانی تنظیم خانواده در موضوع ازدواج دختر بدون اذن ( اجازه ) پدر ، بر آن
شدیم تا با یاری کارشناس مسائل شرعی پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده آقای
مهدی حجازی نسبت به تنظیم 4 سوال رایج و جمع آوری پاسخ با توجه به فتوای
مراجع محترم تقلید اقدام نمائیم ، با تشکر از آقای مهدی حجازی بابت گرداوری
پاسخها از دفاتر محترم مراجع .

پرسش:

1. آيا دختر باكره مي‌تواند بدون اذن پدرش ازدواج كند؟

2. آيا دختر مطلقه‌ايكه هنوز باكرهاست مي تواند بدون اذن پدرش ازدواج كند؟

3. آيا دختري كه به طريقي مانند استمناء، حادثه، ورزش، بيماري، عمل جراحي و
... بكارتش از بين رفته باشد مي‌تواند بدون اذن پدرش ازدواج كند؟

4. دختري كه ازدواج كرده و توسط همسرش دخول كامل هم صورت گرفته ولي بكارتش
زايل نشده است،آيا براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم دارد؟

 

*نام مرجع تقلید*

   

*شرح فتوا*

*امام خميني (ره)*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرشصحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعدي به اذن پدرش
احتياج ندارد.

*آيه الله العظمي سيد علي خامنه اي *

*(مقام معظم رهبري)*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعدي به اذن پدرش
احتياج ندارد.

*آيه الله العظمي ناصر مكارم شيرازي*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم ندارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعدي به اذن پدرش
احتياج ندارد.

 

   

 

 

*آيه الله العظمي جعفر سبحاني*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرشصحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.براي اين مسئله موفق به دريافت فتوا نشديم.

*آيه الله العظمي حسين نوري همداني*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم ندارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعدي به اذن پدرش
احتياج ندارد.

*آيه الله العظمي سيد علي سيستاني*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعدي به اذن پدرش
احتياج ندارد.

*آيه الله العظمي سيد موسي شبيري زنجاني*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعدي به اذن پدرش
احتياج ندارد.

*آيه الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد، دختر باكره محسوب شده و بنابر احتياط واجب براي ازدواج
بعديبه اذن پدرشاحتياج دارد.

*آيه الله العظمي يوسف صانعي*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد، دختر باكره محسوب شده و براي ازدواج بعديبه اذن
پدرشاحتياج دارد.

*آيه الله العظمي سيد محمدعلي علوي گرگا ني*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.دختري كه بكارتش از طريق استمناء، بر اثر حادثه يا ورزش، بيماري يا از
طريق عمل جراحي و ... از بين رفته باشد براي ازدواج‌ بعدي اذن پدرش را لازم
دارد.

4.اگر بعد از ازدواج توسط همسر دخول به طور كامل صورت گرفته ولي دختر
كماكان باكره باشد ديگر باكره محسوب نشده و براي ازدواج بعديبه اذن پدرش
احتياج ندارد.

*آيه الله العظمي محمدعلي گرامي*

   

1.ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد.

2.دختر مطلقه باكره براي ازدواج بعدي اذن پدرش را لازم دارد.

3.براي اين مسئله موفق به دريافت فتوا نشديم.

4.براي اين مسئله موفق به دريافت فتوا نشديم.

*آيه الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي*

   

بنابر احتياط واجبازدواج دختر (چه باكره باشد و چه نباشد) بدون اذن پدرش
صحيح نيستو بايد براي ازدواجاجازه بگيرد. مگر آن كه دختر به حد بلوغ جسمي و
عقلي رسيده و به اصطلاح رشيده باشد. يعني مصلحت خود را به خوبي تشخيص دهد و
بتواند زندگي خود را به صورت مستقل اداره كند. هم‌چنين بايد قدرت تشخيص و
تصميم‌گيري صحيح داشته و بيم فريب خوردن او نرود. بنابراين ملاك براي
ازدواج دختر باكره بودن و يا نبودن او نيست و ملاك همان شروط و قابليت‌هايي
است كه ذكر شد. با اين توصيف جواب سوالات بعدي هم روشن است.(به توضيحات
شماره 1 و 2 مراجعه شود)

*موارد مـهم و ضــروری*

براي اطلاق رشيده بودن و ساير شرايطي كه اذن پدر يا جد پدري را براي ازدواج
دختر باكره (يا غير باكره به فتواي آيه الله العظمي اردبيلي) ساقط مي‌كند
تشخيص فرد ملاك نيست. بلكه بايد حاكم شرع در اين مورد به نتيجه رسيده و حكم
بدهد و يا اكثريت افرادي كه با او در ارتباطند او را به اين صفات بشناسند و
اين صفات را در او تأييد كنند. بنابراين نظر فرد يا جند نفر محدود باعث
ساقط شدن اذن پدر يا جد پدري نمي‌شود.

در صورت رشيده بودن دختر باكره و تصميم براي ازدواج بدون اذن پدر، اگر پدر
دختر همسري بهتر و يا در رديف آنچه كه دختر انتخاب كرده است را پيشنهاد
بدهد، احتياط در آنست كه دختر براي ازدواج با مورد انتخابي خود اذن پدر را
بگيرد

در تمامي احكام گفته شده فرقي بين ازدواج دائم و موقت نيست و حكم هر دو
يكسان است.

منظور از احتياط واجب اين است كه مقلد در اين مسئله به خصوص (كه مرجع تقليد
اصلي حكم به احتياط واجب داده است) مي‌تواند به فتواي مرجع تقليد زنده
ديگري كه پس از مرجع تقليد اصلي از ديگر مراجع تقليد اعلم و جامع الشرايط
است مراجعه كرده و به حكم او عمل نمايد و نمي‌تواند بدون تحقيق و دلخواه به
مرجع تقليدي كه در بين مراجع تقليد حكم آسان‌تري دارد رجوع كرده و به نظر
او عمل كند.

در صورت فوت، در دسترس نبودن، غيبت طولاني مدت، ديوانگي و جنون، فراموشكاري
و... پدر دختر باكره، اذن جد پدري براي ازدواج او كافيست. اذن مادر و
برادرشرط نبوده و لازم نيست.

جواب مسائل مستقيماً از دفاتر مراجع عظام فوق اخذ شده است.