• کد شامد :   2-3-65-700409-1-1
https://logo.saramad.ir/verify.aspx?CodeShamad=1-1-700409-65-3-2