روشهای نزدیکی منتخب برای زوجین
روشهای نزدیکی منتخب برای زوجین
 

-این نوع آمیزش ساده ترین نوع آمیزش است که اغلب افراد برای اولین بار
معمولا از آن استفاده میکنند وبدین صورت است که زن در زیر قرار گرفته
وپاهای خود را به اندازه ای که احساس راحتی کند باز میکند ومرد درمیان
پاهای زن قرارگرفته وعمل دخول را انجام میدهد در اینحالتپیشنهاد میشود که مرد هرچند لحظه یک بار تمام بدن خود را بابدن زن تماس
دهد البته به طوری که باعث فشارو تنگی نفس زن نشود چنان چه مرد دو دست خود
را به صورت ستون درطرفین سینه زن روی زمین قرار دهد که وزن بدن را تحمل
نماید نتیجه بهتری عاید میشود چرا که زن آزادی عمل و امکان تحریک بیشتری
دارد.البته دراین حالت بوسیدن بهترین کار جانبی برای تحریک و لذت بیشتر
است.زن نیز میتواند با ابراز علاقه به بوسیده شدن و کمک به حرکات بالا و
پایین مرد وکشیدن نفس های عمیق احساسات مرد را تحریک نماید.میزان لذت جنسی
دراین وضعیت ۷۰به۳۰ به نفع مرد است.

 

۲-دراین حالت که آمیزش پهلو به پهلو نام دارد مردوزن هر دو به پهلو خوابیده
و پاها را طوری که هردو راحت باشند بر روی هم قرار داده وبا حرکات موجی کمر
عمل دخول را انجام میدهند.بهترین شیوه آمیزش پهلو به پهلو به این صورت است
که مرد به پهلوی چپ بخوابد وکاملا درمیان پاهای زن قرار گیردو زن پای چپ
خود را به پشت مرد ببرد.در این حالت مرد میتواند با دست راستش باسن زن را
نوازش کند وبه تحریک وی کمک کند برای این که وزن مرد پای زن را آزار ندهد
بهتر است که سنگینی خود را روی دست چپ خود انداخته و همچنین همین دست را از
پشت زن عبور داده وپهلو و پشت و قسمت هایی از سینه زن را نوازش دهد.دراین
حالت نیز بوسیدن به افزایش لذت و تحریک کمک میکند.دراین نوع آمیزش چون اکثر
نقاط بدن زن ومرد باهم در تماس است لذت بیشتری عاید طرفین میشود میزان لذت
۵۰ به ۵۰ به نفع طرفین است.

 

۳-زن باید بر روی سطحی بنشیند که از نظر ارتفاع بالاتر ازمرد قرار
بگیرد.برای این منظور میتوان ازیک صندلی پایه بلند ویا میز استفاده کرد.زن
دراین حالت صندلی را ساپورت برای بدن خود قرار میدهد و این امکان را می
یابد که درلحظات حساس خود را از صندلی بلند کرده وجهاز جنسی خود را به دهان
مرد نزدیک تر سازد برای بهتر انجام شدن این حرکت توصیه میشود زن درزمان
اجرای حرکت کمر خودش را به سمت عقب متمایل نماید.

مرحله دوم دراین حالت آن است که زن یک پای خود را بر روی شانه مرد قرار
میدهد وباکشیدن کف پای خود بر روی کمر وشانه های او ضمن ایجاد لذت حسی برای
مرد به وی میفهماند که او نیز درحال لذت بردن است.نکته مثبت دراین حالت آن
است که برای مرد دسترسی به نقطه جی در واژن زن  به خوبی امکان پذیر میباشد
مرد میتواند به وسیله انگشت به راحتی این نقطه را لمس کند وبا تحریک آن
ارگاسم مطبوعی را برای زن فراهم نماید. همچنین دراین حالت مرد خیلی راحت تر
میتواند به سینه های زن دسترسی داشته و آنها را تحریک کند.اشکال این حالت
آن است که مرد مقدار کم تری از آلت خود را میتواند داخل واژن نماید.میزان
لذت بخشی در این حالت ۷۰به۳۰ به نفع زن خواهد بود.

 

۴-(برای زنان چاق)در این حالت زن به پشت خوابیده ویک بالشتک بزرگ زیر باسن
خود قرار میدهدو پاها را از هم باز نموده ومرد درمیان پاهای زن قرارمیگیرد.
سپس زن پاهای خود را به دور کمر ویا رانهای مرد حلقه میکند ویا اینکه باکف
پا ساق های مرد را نوازش میکند.مرد نیز بر روی زن قرار گرفته وساعدهای خود
را روی زمین قرارداده واز آنها به عنوان ساپورت استفاده میکند تا وزن خود
را به طور کامل بر روی زن قرار ندهد وسپس به راحتی عمل دخول را انجام
میدهد.دراین حالت به راحتی میتوان دخول مهبل را انجام داد. علاوه براین که
مرد به راحتی میتوانئ قسمت های حساس زن را بوسیده ومالش دهد وچون در هنگام
آمیزش تقریبا همه قسمت ها وحتی اعصاب زن متوجه لذتی است که میبرد مرد
میتواند قسمت های مختلف ازجمله:لاله گوش و پستانهای زن را به آرامی گاز
گرفته و بدین صورت زن را نیز تحریک نموده تا به ارگاسم کامل برسد. دراین
حالت میزان لذت ۵۰به۵۰ به نفع طرفین است.

۵-(برای مردانی که ناراحتی کمر دارند)در این حالت مرد بر روی کمر میخوابد و
زن پاها رااز هم بازنموده و روی مرد قرار میگیرد وکف پا رابر روی زمین قرار
میدهد و ساق ها را به ران مرد میچسباند وبه صورت قائم بر روی آلت تناسلی
مرد قرار گرفته وعمل دخول انجام میگیرد وزن ومرد دراین حالت با استفاده از
انگشتان پا ودست ها که بر روی زمین ساپورت نموده اند کمر وباسن خود را به
سمت بالا وپایین حرکت میدهند تا به لحظه ارگاسم برسند.یکی از ضعف های این
حرکت آن است که سطح معاشقه دراین حرکت کاملا پایین بوده وامکان تحریک نقاط
حساس بدن زن ومرد وجود ندارد.مرد صرفا میتواند به نوازش کمر زن پرداخته ویا
در صورت تمایل با کف دست هرچند وقت یک بار ضربه ای به باسن زن وارد
نماید.شوک وسوزش لذت بخش ناشی از این ضربه باعث جمع شدن باسن وجهاز جنسی زن
وهمچنین تحریک جنسی و تهییج بیشتر زن میگردد که عموما مطلوب مردان
میباشد.نکته:ارگاسم دراین حالت برای مردانی که از شیوه جلوگیری از حاملگی
به صورت خروج و انزال استفاده میکنند توصیه نمیشود اما برای زنان ارگاسم
دراین حالت بسیار لذت بخش خواهدبود.

 

۶-(برای زوجینی که نمیخواهند بچه دار شوندو مرد وظیفه جلوگیری را برعهده دارد.)

در این حالت زن به پشت روی زمین دراز میکشد ویک پای خود را با زاویه ۹۰
درجه برروی زمین قرار داده وپای خود را تقریبا باهمین زاویه در اختیار مرد
قرار میدهد.مرد میتواند با استفاده از بازوی خود پای زن را در وضعیت فوق
نگه دارد حتی بسته به انعطاف بدن و کمر زن میتوان پای سمت موافق را کاملا
باز کرده وآن را به روی شانه مردقرار داد.زن دراین حالت نیاز به فعالیت
شدیدی ندارد.وی میتوان هنگام کورس جنسی با دستان خود کمر مرد را نوازش دهدو
وی را دچار احساس بهتری کند.همچنین زن میتوان دست آزاد خود را به روی باسن
مرد قرار داده وبا فشار یا تکان دادن آن بدون استفاده ازهیچ کلامی به مرد
تفهیم کند که میزان سرعت وهمچنین نفوذ وی درچه حدی باشد وآن را بدین صورت
کنترل کند.دراین حالت مرد میتواند با حرکت رفت وبرگشتی وهمچنین حرکت موجی
کمرخود آلت خویش را موازی با جهاز جنسی زن قرار داده ونفوذ بهتر وعمیق تری
داشته باشد.کیفیت معاشقه دراین حالت بسیار بالا بوده ومرد به درصد بالایی
از نقاط حساس بدن زن دسترسی دارد.مرد کاملا به سینه هاوصورت و بخش بالایی
بدن زن دسترسی داشته وبه راحتی میتوان آن را تحریک کندودر لحظه ارگاسم مرد
میتواندبدون قطع شدن ریتم زن رادر آغوش گرفته وارگاسم را برای زن شیرین
ترنماید.مردانی که برای جلوگیری از بارداری قبل از انزال آلت خود رااز واژن
خارج میکنند دراین حالت به راحتی میتوانند در لحظه بحرانی از یک دیگر جداشوند.

 

۷-(برای زنانی که دیر به لحظه ارگاسم میرسند.)دراین حالت  مرد به روی زمین
دراز کشیده و زن در بالا قرار میگیرد ودستان مرد کاملا آزاد است ومیتواند
به وسیله آن قسمت های مختلف زن را ماساژ داده وفشار دهد.دراین حالت ازفشار
دادن نوک پستان ها که درد شیرینی را برای زن فراهم میکند غافل
نباشید.همچنین بسیاری از زنان درهنگام کورس جنسی ازمکیدن احساس خوبی به دست
می آورند.بدین منظور مرد میتواند بایک دست یکی از سینه های زن را مالش داده
و لب ها وزبان زن را بوسیده وبمکد وگاهی نیز انگشتان خود را در اختیار زن
قرار دهدتا با مکیدن حس شیرینی در زن ایجادکند.مورد دیگر این که مرد
میتواند دستان خود را روی باسن زن قرار داده وبا فشار دادن باسن به سمت
پایین نفوذ را عمیق تر کرده ودر کنترل ارگاسم شرکت کنند.دراین حالت زن با
حرکات کمر خویش موج ایجاد میکند که باعث میشود آلت در داخل واژن به خوبی
حرکت نموده و نقطه (جی)را تحت تاثیر قرار داده و ارگاسم زن را راحت تر
وسریع تر نماید. برای اینکه این حالت دل پذیرتر گردد مرد میتواند علاوه بر
تحریک و نوازش بدن زن ازکلماتی استفاده کند که برای زن لذت بخش وجذاب باشد
واو را در رسیدن به اوج لذت جنسی کمک کند.

 

۸-(برای مردانی که دارای آلت جنسی باریک وکوچک میباشند)

دراین حالت زن بر روی یک صندلی طوری مینشیند که باسن خود را به راحتی
بتواند بیرون از صندلی قرار دهدوسپس درکمر خود کمی قوس ایجاد کند وسر خود
را به سمت بالا قرار میدهد.مرد نیز دستان خود را بر روی شانه زن قرار داده
وکمی او را به سمت پایین میفشارد دراین حالت  تا حد امکان زن پاهای خود را
به طور بسته قرار میدهد تا واژن تنگ تر شده واحساس بهتری به هر دو دست
دهد.دراین حالت نیز از کلمات شهوت انگیز استفاده شده و مرد با دستان خود به
نوازش زن از قسمت شانه به سمت پایین میپردازد.همچنین برتای ایجاد احساس
بهتر مرد میتواند ماساژ کلیتوریس را به خوبی انجام دهد ویا این که از زن
بخواهد تا با مالش آن امکان تحریک را افزایش دهد.دراین حالت سینه های زن
درحالت آویزان قرار دارد که مرد میتوان آنها را در کف دست گرفته وبامالش و
فشارهای مرتب احساس دل پذیری را به وجود آورد.ضمن این که مرد میتوان قسمت
های شانه وگردن زن را بوسیده وگاهی آنها را گاز بگیرید تا درد شیرینی برای
زن فراهم گردد.

 

۹-(برای زنان باردار)زنانی که باردار هستند نباید به شکم آنها فشار ئارد
شود زیرا هم برای او ایجاد ناراحتی میکند وهم مزاحمت هایی برای جنین به
وجود میاورد.دراین حالت بهتر است که زن به پشت خوابیده ومرد برعکس به روی
زن قرار گیرد به طوری که پاهای اودر کنار صورت زن وبرعکس باشد سپس آلت را
داخل واژن نموده وبا حرکت موجی کمر آن را هدایت نماید.دراین صورت هیچ فشاری
به شکم وارد نمیشود و زن ومرد میتوانند از لمس کردن ومکیدن ساق و انگشتان
پا برای تحریک بیشتر استفاده نمایند.

 

۱۰-(برای مردانی که شکمی بزرگ وبر آمده دارند)دراین حالت مرد به پشت دراز
کشیده وبالشی را در زیر سر قرار میدهد وسپس زن طوری روی مرد قرار میگیرد که
پشت او به سمت صورت مرد باشد وبا اندام او زاویه۹۰ درجه درست نماید سپس با
کمک دست خود آلت را داخل واژن قرار میدهد.دراین حالت کنترل کاملا به دست زن
است و مرد چندان فعالیتی از خود ندارد مرد میتواند برای داشتن احساس بهتر
آینه ای را در روبه رو قرار دهد وبا دیدن تصویر حرکت رفت وبرگشتی و همچنین
نوازش زن امکان تحریک را افزایش دهد. این حالت بسیار محبوب زنان است به
خصوص اگر از آینه استفاده شود کاملا حرکت را دیده واحساس شادی وصف ناپذیری
برای آنان ایجاد میشود.

 

۱۱-(این روش برای آبستن کردن زن بسیار مناسب است)دراین حالت زن به پشت
خوابیده و پاها را به طور آزاد دراز میکند.سپس مرد به یک پهلو میخوابد به
طوری که بدنش با بدن زن زاویه ۶۰ درجه تشکیل دهد.دراین حالت زن پایی را که
نزدیک مرد است بلند کرده وبر روی ران های مرد می اندازد.آنگاه مرد خود را
به زن نزدیک تر کرده و پای دیگر زن را بین دو ران خود میگیرد وبه آهستگی
دخول را آغاز نموده وسپس با ریتم آرامی هربار دخول را عمیق تر می
نماید.مزیت های این نوع آمیزش عبارتند از:وزن یکی بر دیگری تحمل نمیشود
تماس اعضای تناسلی و ران ها بایک دیگر زیاد است دخول عمیق وکامل است و
امکان آبستن شدن زن دراین حالت بسیار زیاد است.همچنین چون دست ها آزاد است
میتوان قسمت های مختلف بدن زن را از جمله پستان ها به خوبی مالش داد.

 

۱۲-(برای مردانی که آلت کوتاهی دارند)دراین حالت زن به پشت خوابیده پاها را
روی شکم خوابانیده ویا روی شانه مرد میاندازد ویا این که دور کمر او حلقه
میکند.دراین صورت مهبل تقریبا ۳٫۴ سانتی متر کوتاه تر شده وبرای مردانی که
آلت کوتاهی دارن بسیار مناسب است زیرا میتوانند دخول را عمیق انجام دهند
ودهانه زهدان را تحریک نمایند.همچنین دراین حالت کلیتوریس در مسیر آلت قرار
گرفته و تحریک میشود.این حالت برای مردانی که انزال سریع تر نیز دارند
مناسب است زیرا دراین طریقه میتوانند باهر حرکت رفت وآمد کمری آلت را کاملا
از مهبل خارج کرده و مجددا دخول کنند وبا کم کردن و کنترل این حرکات انزال
را به تاخیر اندازند.

 

۱۳-(برای مردان خسته ای که آلت نیمه راست دارند)دراین حالت مرد نشسته و
پاها را به هم چسبانده ودراز میکند. زن پاها را به طرفین مرد انداخته و روی
او مینشیند ویا اینکه زانو زده کمی به جلو خم شده وبه دست های خود تکیه
میکند وآلت را در مهبل خود فرو میکند.دراین روش فعالیت و حرکات رفت وآمد با
زن بوده و دخول کامل انجام میشود.اوج لذت جنسی زن به علت فعالیت خودش زودتر
حاصل میگردد.دراین حالت احتمال آبستن شدن کم است زیرا منی به پایین بر
میگردد.نکته:بعد از انجام عمل مقاربت حتی بدن ورزیده ترین اشخاص نیز احتیاج
به استراحت کامل دارد.به همین دلیل لازم است که پس از آمیزش حداقل به مدت
نیم ساعت استراحت نمایند تا بی حسی ناشی از خستگی اعصاب پیش نیاید.

هر چقدر روش های نزدیکی انتخاب شده برای دو نفر راحت تر و بهتر باشد لذت بیشتری از رابطه جنسی خواهند برد. برخی از مردان به این نکته توجه ندارند و وضعیتی انتخاب می کنند که در حین رابطه زن آرامش نداشته و درد و رنج زیادی را تحمل می کند که درست نیست. برای راحتی بیشتر می توان از تعدادی بالش استفاده کرد و در زیر سر و زیر گودی کمر گذاشت تا زن در حین رابطه جنسی درد و رنج نکشد. در حین رابطه نیز باید کسی که تحریک را بر عهده دارد به گونه ای این کار را انجام دهد که طرف مقابل را هم مد نظر قرار دهد و شدت و ضعف تحریک بگونه ای باشد که طرفین رابطه بتوانند همزمان با هم به ارضا برسند.

 

آموزش تصویری روش های نزدیکی (18+ ویژه متاهلین)

 

بسیاری از مشکلات میان همسران ناشی از عدم آموزش روابط زناشویی و جنسی در زندگی و نا آشنا بودن با تکنیک ها و پوزیشن ها و انواع روش های نزدیکی در زندگی زناشویی است . نزدیکی کردن در روابط زناشویی و جنسی مانند هر علم دیگری مستلزم آموزش است تا با آن ها روابط جنسی و روابط زناشویی خود را بهبود بخشید .

نزدیکی کردن یا مقاربت بخشی از رابطه جنسی در روابط زناشویی است که زن و مرد هر دو به اوج لذت جنسی می رسند . در واقع در یک رابطه جنسی صحیح وضعیت به گونه ای است که زن و مرد در هنگام نزدیکی و مقاربت ارگاسم یا اوج لذت جنسی را همزمان تجربه کنند. در یک رابطه جنسی صحیح ابتدا زن به ارگاسم می رسد و سپس مرد با تحریک کمی به ارگاسم خواهد رسید. چرا که اگر مرد در هنگام نزدیکی ابتدا به ارگاسم برسد و انزال رخ دهد به علت آنکه نعوظ آلت تناسلی مرد از بین می رود امکان به ارگاسم رسیدن زن از بین رفته و بعید خواهد بود.

مهمترین رکن هنگام مقاربت و نزدیکی آرامش است. هنگام نزدیکی کردن مرد باید به آرامی و با طمانینه آلت تناسلی خود را وارد واژن یا مجرای تناسلی زن نماید. هنگام تحریک نیز مرد باید آرامش را رعایت نموده و از تحریک شدید و یا فشار زیاد بپرهیزد و اجازه دهد زن شدت تحریک را تعیین نماید و با حرکات خود به رابطه کمک کند . در مورد نزدیکی شیوه ها و روشهای مختلفی وجود دارد که در هر کدام از روشهای نزدیکی میزان تحریک برای یکی از طرفین رابطه بیشتر یا کمتر بوده و بسته به تحریک پذیری زن یا مرد هر یک تاثیر خاصی دارند. متاسفانه درصد قابل توجهی از زوجین در نهایت به ۳ الی ۴ روش نزدیکی در روابط زناشویی بسنده میکنند.

در تصویر زیر برخی روش های دخول را می بینید .

آموزش تصویری روش های نزدیکی (18+ ویژه متاهلین)

 

شاید در یک زندگی زناشویی بلند مدت گاهی رابطه جنسی یکنواخت شود، شما میتوانید با بکارگیری ۱۳ روش نزدیکی منتخب برای زوجین و آموزش اصول رابطه جنسی موفق ، از رابطه جنسی لذت بیشتر ببرید و لذت رابطه جنسی را چند برابر کنید .

در مورد دخول و نزدیکی شیوه ها و روشهای مختلفی وجود دارد که در هر کدام میزان تحریک برای یکی از طرفین رابطه بیشتر یا کمتر بوده و بسته به تحریک پذیری زن یا مرد هر یک تاثیر خاصی دارند. در این مقاله  چندین روش نزدیکی کردن  آموزش داده میشود .
هر چقدر روش نزدیکی انتخاب شده برای دو نفر راحت تر و بهتر باشد لذت بیشتری از رابطه جنسی خواهند برد. برخی از مردان به این نکته توجه ندارند و وضعیتی انتخاب می کنند که در حین رابطه زن آرامش نداشته و درد و رنج زیادی را تحمل می کند که درست نیست. برای راحتی بیشتر می توان از تعدادی بالش استفاده کرد و در زیر سر و زیر گودی کمر گذاشت تا زن در حین رابطه جنسی درد و رنج نکشد. در حین رابطه نیز باید کسی که تحریک را بر عهده دارد به گونه ای این کار را انجام دهد که طرف مقابل را هم مد نظر قرار دهد و شدت و ضعف تحریک بگونه ای باشد که طرفین رابطه بتوانند همزمان با هم به ارضا برسند.
چون مرد زودتر تحریک شده و ارضا می گردد بهتر است مرد تحریک را کنترل کند و توجه به وضعیت زن نیز داشته باشد تا زمانی که زن آمادگی لازم را پیدا نکرده بود باید تحریک به آرامی صورت گیرد تا از ارضای مرد جلوگیری شود. زمانی که زن به آستانه تحریک نزدیک شد و حرکات منظم واژن او شروع شد و نزدیک به حد ارضا رسید به تدریج بر شدت تحریکها افزوده می شود تا هم زن به ارضا برسد و هم مرد به انزال برسد و ارضا شود.

 

روش نزدیکی , پوزیشن های نزدیکی

 

در زیر روش های نزدیکی را همراه با تصویر ذکر کرده ایم:

۱ – ـمـــتداولـتــرین نــوع رابطه جـنسی و مقاربت که حــدود ۸۰٪ نزدیکی ها به ایــن روش انـــجام میــشـود بـــدیـن تـرتـــیـب اسـت که زن بـه پــشت مـیخوابـد و رانهایـش را از هـم باز و زانــوهـایــش را کمی خــم میـکند و مـرد میان دو پای او قـرار گـرفته و پـــس از فـــرو کردن آلت تناسلی اش روی زن مـیـخوابددر ایـن روش نزدیکی دخول تقریبآ کامل است ولی کلیتوریـس ( برجـستگی بـالای آلـت تناسـلـی زنان ) کم تحریـک می شـود . ایــن روش نزدیکی بـرای شب زفاف و اولین نزدیکی مناسب است ولی برای زنان باردار بعـلت ایـنکه وزن بدن مرد بر شکم زن وارد می شود مناسب نیست.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۲ – در این روش نزدیکی کردن زن به پشـت میخوابد و پـاهـا را روی شکم و سینه اش خم کـرده و یا بر شـانـه های مرد می گـذارد یا دور کـمر او حـلقه مـیزنـد. در این روش نزدیکی آلت تناسلی زن کوتاه تر میشود و در نتـیـجه عمل دخـول بطور کامـل انجـام میـشود. همـچنین کلیتوریس در مسـیر آلـت تناسلی مرد قرار گرفته و با تماس آلت تحریک می شود. در این نوع نزدیکی بعـلت دخول کامـل، زن و مرد هر دو ارضا می شوند و از طرفی برای حامله کردن زن امکان بیشتری وجود دارد.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۳ – یکی دیگر از روش های نزدیکی بدین صورت است که زن روی لبه تختخواب نشسته و پاهایش را از هم باز و آویزان نموده و روی آرنجـهای خود تکیه میکند.مرد بین پاهای او می ایستد و آلت تناسلی اش را درون آلـت تناسـلی زن فـرو می کند . بـرای انجام ایـن نـوع آمیزش و رابطه جنسی باید چند بالش زیر باسن زن گذاشت تا آلت تناسلی مرد و زن در یـک سـطح و رو روی هـم قـرار گیــرد . در ایـن نـوع عمل جنسی و مـقاربت کلیـتوریـس بـخوبــی تحـریک می شـود . همچنـیـن ایـن روش منـاسبـترین و بهترین روش نزدیکی بــرای شب زفاف و پاره کردن پرده بکارت دختران است و برای مردان چاق هم نزدیکی را آسان می کند.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۴ – در این روش نزدیکی مـرد بـه پشـت میـخوابـد و پـاها را بـه هــم چسبانیده و دراز میکند . زن پاهایش را در طرفین پـاهای مـرد قرار مــی دهد و روی او می نـشیند و یا زانـو زده و کمـی به جلـو خم میشود و به دسـتهای خـود تکـیه مـیدهد و آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو میکند . در این روش نزدیکی کردن فعالیت و حرکات رفت و آمـد با زن است و با تکان های پـی در پـی کــه بـخـود میـدهـد موجـب ارضـا شـدن خـود و همـسرش میـشود . در ایــن روش نزدیکی ، دخـول بـطور کامل انجام می شود و چون فعالـیت بـا زن اسـت اوج لذت جنسی زن زودتـر فـرا میرسد . این روش برای جـلوگیری از بـارداری مناسب است .

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۵ – یکی دیگر از روش های نزدیکی زن با شوهر این است که مرد به پشت میخوابد و زن روی او می نشیند و یا زانو زده و به جلو خم می شـود اما ایـن بار پشـت زن بـطرف مرد است . در این روش نزدیکی زن آلـت تناسلی مـرد را به درون مهبــل خود فرو میـکند و مانند حالت قبل خود را حرکت می دهد تا اوج لذت جنسی فـرا برسد . این روش یکی از مناسـب ترین روش های نزدیکی در دوران بارداری و برای مردان چاق است.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۶ – در این نوع روش نزدیکی مرد روی صنـدلی یا تخت می نشـیند و زن را از پشت در آغوش می کشد و آلتش را درون فرج زن فرو می کند. در این نوع نزدیکی کلیتوریس تحریک نمیشود و طرفین زود خسته میشوند.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۷ – یـکـی دیـگـر از روشهای نزدیکی در روابط جنسی و روابط زناشویی بـدیـن صــورت اسـت که مـرد مقابل زن می نشیند و آلت تــناسـلی اش را درون فـرج زن فـرو میـکنـد . در ایـن روش نزدیکی دسـتها برای نوازش نقاط حساس آزاد است.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۸ – همانـطور که در این عکس نزدیکی کردن میبـینید زن زانـو زده و به جـلو خم میشـود و یا سر خود را روی بالش می گذارد و مرد از عقب آلت تنـاسلـی خود را به جلو فرو می کند.در این عکس نزدیکی نقطه حساس برای تـحریک زن بعلت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسـلی مـرد بــشدت تحریک شـده و زن در ایــن روش نزدیکی بیـشـترین لـذت جنسی را در روابط جنسی و زناشویی خود در وجودش احسـاس میکند.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۹ – در ایـن نوع رابطه جنسی زن و مـرد مقابل هــم مـی ایستند و عمل جنسی و مقاربت را انجام میدهند.دراین نوع نزدیکی دخول کامل انـجام نمی شود ولی کلیتوریس تحریک می شود و دستها برای نـوازش پـستان ها و باسـن زن آزاد اسـت . مرد می ایـستـد و زن آلـت تناسلی او را به داخـل فـرج خود فرو می کندو سپس دستها را به گردن او حلقه کرده و پاها را به کمر او می زند و درواقع به مرد آویزان میشود. در این روش نزدیکی وحدت کامل جنسی حاصل میشود و دخول کامل صورت می گیرد.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۱۰ – در ایــن عکس نزدیکی زن و مـرد روبــروی یکـدیگر به پهــلو دراز مـی کشند و زن یک پای خود را بروی پای مرد می اندازد و مرد به وسط پای او می رود و آلت تناسلی اش را درون فرج زن فرو می کند.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۱۱ – در این نوع نزدیکی کـردن زن به پهلو و پـشت به مرد می خـوابد و مرد آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند. این روش نزدیکی یکی از مناسب ترین روش های نزدیکی در دوران بارداری است .

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

۱۲ – یکی دیگر از انواع نزدیکی بدین صورت است که زن به پشت مـی خوابد و مرد یک پهلو طوری قرار می گیردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زیر رانهای بلند شده زن قرار گیرد به طوریکه رانهای زن روی باسن مرد باشد . یکی از مزایای این روش نزدیکی این است که انـجام آن سـاده بـوده و در ضمن هیچ کـدام سنگینی دیـگری را تحـمل نمی کند . در ایـن نزدیکی مرد می تواند ناحیه فرج و کلیتوریس زن را با دست تحریک کند.

عکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکیعکس روش نزدیکی , تصویر پوزیشن های نزدیکی

 

در میان انواع روش های نزدیکی ، برای رسیدن به حداکثر لذت جنسی دو روش بهترین هستند:
۱- زن روی مرد بنشیند (روش۴)
۲- زن به شکم خوابیده و مرد از پشت نزدیکی کند(روش۸) .

 

موفق باشی